FA | EN
صفحه اصلی > آمـوزش > مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی > خط مشی 

  • خط مشی

 

  1. آسیب شناسی و نقد منطقی متون آموزشی؛
  2. نقد و بررسی مقایسه ای کتاب ها و شیوه های آموزشی آنها؛
  3. تبیین اصول و مسائل ریشه ای شیوه های آموزش زبان؛
  4. بررسی مسائل آموزشی و نیازهای نوپیدا در حوزه آموزش زبان؛
  5. اطلاع رسانی در مورد تازه های آموزش زبان فارسی؛
  6. تلاش در جهت آشنایی و تغذیه فکری و علمی اساتید؛
  7. برقراری ارتباط مستقیم و فعال میان دانش پژوهان و اساتید؛
  8. سعی و تلاش بر تأمین نیازها و ضرورت های آموزشی؛
  9. تألیف متون آموزشی و تولید نرم افزارهای آموزشی برای سطوح مختلف زبان آموزان.

 

تازه های نشر