FA | EN
صفحه اصلی > پـژوهـش > همایش‌ها و نشست‌های علمی 

 

شناخت تحقیقات و مطالعات «اسلام شناسی معاصر» هم در «روش» و هم «غایت» آن یکی از مهمترین نیازهای هر مرکز پژوهشی است که «مطالعات اسلامی معاصر» مطمح نظر آن است.

امروزه، مطالعات اسلام شناسی، در بسیاری از مراکز  تحقیقاتی و دانشکده های «فرهنگ و زبان خاور میانه» اروپا و آمریکا، رواج جدی دارد. حوزه این مطالعات هم به واسطه اهمیت اسلام در دنیای معاصر و هم به دلیل نقش پیچیده و مهم آن در تحولات فکری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن، برای «برنامه ریزان»، اندیشمندان و مردم شناسان و سیاست ورزان از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالعات اسلام شناسی معاصر، هم در روش و هم در اهداف خود، پیگیر سیاستها و اندیشه هایی است که گاه در دسترسی به اثبات «پیش فرضها» و «فرضیه هایی» مقابله جویانه با اسلام است. سابقه چنین رویکردهایی به «خاورشناسی های» قرن 19-18 میسیونرهای مسیحی و یهودی باز می گردد که هدف اولیه اسلام شناسی آنها «مقابله» با اسلام بود و نه شناخت آن. بدیهی است نتیجه تحقیقات و نوشته های آن محققان و شرق شناسان که اکنون به عنوان «منابع مطالعاتی اسلام شناسی» در کتابخانه های جهان موجود است، در تحقیقات معاصر غربیان تأثیرگذار است.

بنابراین در مرکز پژوهش مطالعات تطبیقی اسلام معاصر بر این اندیشه ایم که شناخت «اسلام شناسی های» معاصر غربیان، همراهی به جهت گیری های غربیان و هم ظرفیتی برای بهره مندی از روشهای جدید در راهیابی به گنجیه های عمیق معارف دین در ارائه راه حل جهت برون رفت از چالشهای معاصر است.

امید است که آنچه درنخستین مجموعه «مطالعات اسلام شناسی معاصر» پیش روی خوانندگان عزیز قرار دارد زمینه ای برای شناخت های بیشتر و راستای تحقیقات عمیق تر در حوزه «مطالعات اسلام شناسی معاصر» باشد.

 

تازه های نشر