FA | EN
صفحه اصلی > پـژوهـش > دوفصلنامه تخصصی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین 

دوفصلنامه تخصصی

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

بایستگی تحقیق عمیق، دقیق، جامع و منسجم پیرامون پیساختهای اندیشه دینی و نظامهای اجتماعی مبتنی بر آن و ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به مسائل فكری دنیای اسلام به تناسب شرایط كنونی جوامع و نیز لزوم آسیبشناسی در حوزة فرهنگ دینی به منظور تبیین و عرضه صحیح و متقن و دفاع معقول از اندیشه و فكر دینی در جهان امروز و صیانت از هویت فرهنگی و فكری مسلمانان و ارایه دستاوردهای علمی استادن و دانشپژوهان جامعه المصطفی9 العالمیه انتشار نشریات متنوعی را در این نهاد علمی فرض مینمایند.

 

این نشریه به بررسی و ارزیابی دست­آوردهای نظری متفکران مسلمان معاصر که ناظر به معضلات معرفتی جهان اسلام بوده و دارای ویژگی­های زیر باشند، می­پردازد: مطالعات برخوردار از نگاه جامعه شناختی، حاوی تحلیلهای جامع و ایده های نو، ناظر به حل چالشهای نظری معاصر جهان اسلام و معطوف به رویکرد اندیشمندان معاصر جهان اسلام (بویژه اندیشمندان غیر ایرانی).

 

برای ارسال مقالات یا مشاهده مندرجات دوفصلنامه «مطالعات اندیشه معاصر مسلمین»، به نشانی صفحه اختصاصی نشریه  در سامانه جامع نشریات المصطفی مراجعه نمایید:

 http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=46

 

اركان نشریه:

صاحب امتیاز: جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسؤول:  علی اکبر عطاران طوسی 

سردبیر: حمید پارسانیا  

 

شورای تحریریه:

حمید پارسانیا (دانشیار دانشگاه تهران)

شمس الله مریجی (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)

محمد جعفر علمی (دانشیار جامعة المصطفی العالمیة)

محسن قمی (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)

سید محسن میری (دانشیار جامعة المصطفی العالمیة)

محمدحسن زمانی (استادیار جامعة المصطفی العالمیة)

حسین سوزنچی (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)

 

اهداف

1.     نظریهپردازی و تولید علم در عرصه علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی

2.     تعمیق و ترویج آموزههای اسلامی و معارف اهل بیت:

3.     تحلیل، نقد و بررسی اندیشههای معاصر مسلمین و نظریات آنها در حوزه علوم اسلامی و انسانی

4.     ارائه الگوها و نظریههای کاربردی اسلامی در برابر چالشهای اجتماعی معاصر

5.     تبیین اندیشههای بنیادین اسلام و نظامسازی مبتنی بر آن در عرصههای مختلف

6.     ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی9 العالمیه

 

سیاستها  

1.     محوریت اسلام ناب و مكتب اهل بیت: و اندیشهها و آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری و گفتمان انقلاب اسلامی

2.     رعایت حدود و موازین اسلامی

3.    توجه به نیازها و اولویتهای پژوهشی در عرصه بینالملل و در زمینههای علوم اسلامی و انسانی

4.     تاکید بر استفاده از اساتید، پژوهشگران، طلاب و فضلای غیر ایرانی در هیأت تحریریه، نگارش، گفت وگو و اقتراح

5.     تحفظ بر اصالتها و ارزشهای حوزوی

6.     رعایت و التزام به سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران

7.     رعایت احترام اشخاص حقیقی و حقوقی

8.     رعایت اصل تقریب مذاهب اسلامی و خودداری از طرح مباحث چالش آفرین

9.     تعامل و همكاری با مراكز علمی و نشریات هم سوی داخلی و خارجی

10. حفظ و نگهداری اسرار و اسناد محرمانه جامعه المصطفی9 العالمیه

 

شیوهنامه نگارش و انتشار مقالات:

برای حفظ اعتبار علمی و تخصصی مقالات، توجه به نکات زیر ضروری است:

1.      مقاله ارسالی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

الف) فرضیه و استدلال؛

ب) نوآوری و بهروز بودن موضوع؛

ج) تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید؛

د) رعایت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری.

2.      تنها مقالههایی قابلبررسی است که قبلاً منتشرنشدهاند و نویسنده متعهد است در جای دیگرمقاله منتشر نشده باشد.

3.      مقالات میتوانند به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی باشند.

4.      ساختار مقاله بهاینترتیب باشد:

الف) صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد.

برای مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران در صفحه اول درج شود. اینگونه مقالات بانام استاد راهنما، دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما منتشر شود.

ب) صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و کلیدواژگان باشد.

ج) عنوان: کوتاه، گویا و بیانکننده محتویات مقاله.

د) چکیده: 200 تا 250 کلمه (معادل 15 سطر) و شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، نکتهها، یافتههای مهم و نتیجه.

ه‍ ) کلیدواژگان: بین 4 تا 6 کلمه و ایفاکننده نقش نمایه و فهرست برای تسهیل در جستوجوی الکترونیکی.

و) طرح مسئله: بیانکننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن.

ز) متن اصلی مقاله.

ح) نتیجه: منطقی، مفید و بیانکننده بحث و ارائه یافتههای تحقیق.

ط) فهرست منابع: ترتیب مشخصات کتابشناختی به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

کتاب: نام خانوادگی، نام ]نام مشهور[، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل نشر، شماره چاپ، تاریخ چاپ.

مقاله: نام خانوادگی، نام، سال انتشار، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله.

ی) صفحه اول مقاله، چکیده، واژههای اصلی و فهرست منابع به زبان انگلیسی و عربی ترجمه شود یا مجله خود ترجمه میکند.

ک) درج ارجاع به کتاب در متن پس از نقل مطلب (نام خانوادگی، نام کتاب، تاریخ: جلد / صفحه).

ل) درج ارجاع به مقاله در متن پس از نقل مطلب (نام خانوادگی، عنوان مجله، شماره و صفحه).

م) درج شکل لاتینی نامهای خاص و واژههای خارجی در پاورقی.

ن) در منابع لاتینی، اسم نویسنده و سایر اطلاعات لازم به فارسی و شکل لاتین آن، در پینوشت آورده شود.

س) حجم تمام بخشهای مقاله حداکثر 25 صفحه باشد.

5.      اگر مقالهای خارج از ضوابط راهنمای تدوین مقاله باشد، قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران، به نویسنده اعلام خواهد شد.

6.      حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ است و مقالات دریافتی برگردانده نمیشود.

7.      مقالات ترجمه پذیرفته نمیشود؛ مگر همراه با نقد و بررسی باشد.

8.      مقالهها باید ، بافاصله تقریبی میان سطور 5/1 سانتیمتر، با قلم لوتوس، فونت 13، نرمافزارWord 2003تحت محیط Windowsحروفچینی شود.

9.      اگر مقالهای از سوی چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود وگرنه، نویسندگان باید بهصورت کتبی یک نفر را بهعنوان نماینده برای انجام کلیه مراحل به دفتر مجله معرفی نمایند.

10.  تأیید نهایی مقالهها برای چاپ، پس ازنظر داوران، با هیئت تحریریه مجله است.

 

صفحه اختصاصی

دوفصلنامه «مطالعات اندیشه معاصر مسلمین»

در سامانه جامع نشریات المصطفی:

http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=46

تازه های نشر