FA | EN
صفحه اصلی > آمـوزش > گروه های علمی > مدیریت آموزشی > برنامه آموزشی > کارشناسی ارشد 

جداول دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

الف) دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز با زمان ارائه درس

جمع

نظری

عملی

01

اصول برنامه ریزی آموزشی

2

34

34

 

022

02

اصول مدیریت آموزشی

3

51

51

 

024

03

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی

3

51

51

 

 

04

روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی

3

68

34

34

03

05

پایان نامه

4

68

68

 

 

جمع

15

 

 

 

 

 

ب) دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز با زمان ارائه درس

جمع

نظری

عملی

010

اصول مدیریت اسلامی

2

34

34

 

11- 12- 14-16

011

فلسفه مدیریت آموزشی

3

51

51

 

21

012

تئوریهای سازمانی مدیریت

3

51

51

 

11

014

نظارت و راهنمایی آموزشی

3

51

51

 

25

015

مدیریت نیروی انسانی

3

51

51

 

12

016

رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

2

34

34

 

12

017

بودجه بندی و مدیریت مالی

2*

34

34

 

23

018

تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی

2*

34

34

 

12

019

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

2*

34

34

 

21

جمع

22

 

 

 

 

* این دروس با توجه مصوبه 196 شورای عالی برنامه‌ریزی در اختیار دانشگاه‌ها گذاشته می‌شود تا طبق ضوابط مذکور ارائه نمایند.

 

ب) دروس پیشنیاز (دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز با زمان ارائه درس

جمع

نظری

عملی

020

ارزشیابی آموزشی

3

51

51

 

 

021

اصول فلسفه آموزش و پرورش

3

51

51

 

 

022

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی

3

51

51

 

 

023

اصول حسابداری

3

51

51

 

 

024

اصول مدیریت

3

51

51

 

 

025

روش ها و فنون تدریس

3

51

51

 

 

026

روانشناسی تربیتی

3

51

51

 

 

027

سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی

3

51

51

 

 

028

اقتصاد آموزش و پرورش

3

51

51

 

 

029

جامعه شناسی آموزش و پرورش

3

51

51

 

 


جمع

30

 

 

 

 

* برای شرح درس این دروس به برنامه کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه شود. توضیح به آن دسته دانشجویانی که از یکی از رشته‌های غیر علوم تربیتی به دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی پذیرفته میشود گروه می تواند در موقع تطبیق تعدادی از دروسی را که معادل و یا مشابه دروس فوق باشند از دانشجو بپذیرد.

تازه های نشر